Privacy Statement

Printervriendelijke versie

Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internetprivacy
MC Groep streeft ernaar om de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website zoveel mogelijk te waarborgen. De veiligheid van informatie die via internet wordt overgebracht kan echter niet worden gegarandeerd. In de volgende paragrafen vindt u een algemene beschrijving van het soort informatie dat op MC Groep-websites worden verzameld en van de manier waarop MC Groep daarvan gebruikt maakt.

Persoonsgegevens
MC Groep verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis op de website aan MC Groep  is doorgegeven. MC Groep of de bedrijven waarmee MC Groep samenwerkt, verwerken de persoonsgegevens die u heeft verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten, om u de informatie te verschaffen waarom u heeft verzocht, om uw mening over onze diensten te vragen en in het algemeen voor interne doeleinden.

Andere gegevens
Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan MC Groep daarnaast ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites, zodat wij die websites kunnen verbeteren. Wij kunnen die informatie ook delen met andere MC Groep bedrijven. BIJ DIT PROCES WORDEN GEEN PERSOONSGEGEVENS VRIJGEGEVEN AAN DERDEN.

Het gebruik van IP-adressen
Een Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan uw computer telkens wanneer u inlogt bij uw internet service provider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er, terwijl u on-line was, aan is toegekend.
MC Groep kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elke bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website af te dwingen of om onze dienstverlening, onze site of andere gebruikers te beschermen.

Links naar andere websites
Als service aan onze gebruikers, kunnen MC Groep websites links bevatten naar andere websites van MC Groep en naar websites van derden, over wie MC Groep geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op die sites. CONTROLEER ALTIJD ZELF WELK RECHT, GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID DAAROP VAN TOEPASSING IS.

Cookies
MC Groep kan een "cookie" in de harde schijf van uw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons informatie geven over het aantal malen dat iemand onze site bezoekt en over wat hij tijdens die bezoeken doet. Cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens, maar als u ons dergelijke informatie verschaft, bijvoorbeeld door u bij ons te registreren, dan kunnen deze persoonsgegevens gekoppeld worden aan de in het cookie opgeslagen gegevens.

Gebruik van cookies
MC Groep gebruikt voor al haar websites cookies uitsluitend voor het verzamelen van gegevens over de eigen websites met als doel om inzicht te krijgen in het raadplegen en gebruik van de verschillende webpagina's om op basis daarvan de eigen websites te verbeteren. Daarbij wordt gewerkt met Google Analytics. De verzamelde gegevens zijn geanonimiseerd en niet tot personen herleidbaar. De gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Beveiliging
MC Groep werkt met beveiligde gegevensnetwerken die beschermd worden door firewall- en wachtwoordbescherming. MC Groep treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. MC Groep heeft daartoe veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om te proberen bescherming te bieden tegen verlies, misbruik en verandering van uw gebruikersgegevens die in ons bezit zijn.
Behoudens de onderstaande uitzonderingen, hebben uitsluitend geautoriseerde medewerkers toegang tot de informatie die u ons verschaft. Bovendien gelden strenge regels voor de medewerkers van MC Groep die toegang hebben tot de databases waar gebruikersinformatie is opgeslagen of tot de servers die onze diensten hosten. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of verandering van gegevens niet voor zal komen, doen wij er in redelijkheid alles aan om dit te voorkomen.

Het delen van persoonsgegevens met derden
MC Groep zal voor geen enkel doel persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden. Onder de navolgende omstandigheden kan MC Groep echter wel besluiten om uw persoonsgegevens vrij te geven aan derden:
I. soms wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig geselecteerde derden om aan MC Groep ondersteunende diensten te verlenen in verband met haar websites. MC Groep kan deze partijen van tijd tot tijd toegang geven tot uw persoonsgegevens om hen in staat te stellen die diensten aan MC Groep te verlenen. MC Groep verzekert u dat alle bedrijven die dergelijke ondersteunende diensten verlenen door MC Groep worden verplicht om te voldoen aan dezelfde hoge standaard op het gebied van bescherming van persoonsgegevens;
II. als wij redenen hebben om te geloven dat het bekendmaken van persoonsgegevens noodzakelijk is om iemand te identificeren, met iemand contact op te nemen of een juridische procedure te starten tegen iemand die MC Groep schade berokkent, heeft berokkend of dreigt te berokkenen, of anderszins inbreuk maakt of dreigt te maken op de rechten van MC Groep of wanneer jegens u of jegens derden onrechtmatig wordt gehandeld; of
III. wanneer de wet dit vereist of op verzoek van politie en/of justitie in verband met een onderzoek naar een misdrijf of van burgerlijke of administratieve organen in verband met een aanhangige civiele zaak of een administratief onderzoek, een en ander conform de wet.

Wijzigingen
Indien MC Groep het nodig acht, kan zij haar privacybeleid wijzigen. Alle veranderingen in dit privacybeleid zullen direct via deze pagina worden doorgegeven.
Indien u vragen heeft over ons privacy-beleid kunt u contact met ons opnemen via info@mcgroep.com.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.